Zasady dyplomowania


zasady realizacji pracy końcowej

I. Wymogi podstawowe
Praca końcowa jest przygotowywana samodzielnie przez słuchacza pod kierunkiem promotora. Tematyka prac zawiera się w zakresie merytorycznym studiów podyplomowych. Baza tematów jest zaprezentowana w trakcie seminarium dyplomowego, a tematy zgłaszają prowadzący zajęcia nauczyciele akademiccy (profesorowie, doktorzy habilitowani lub doktorzy).

II. Wymogi merytoryczne
Praca powinna zawierać: 1) wyraźne określenie analizowanego zagadnienia, celu i zakresu pracy 2) odniesienie do podstawowej literatury przedmiotu.

III. Wymogi formalne
Układ pracy:
1) strona tytułowa (link do szablonu strony tytułowej - szablon), spis treści
2) wstęp (należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki wyboru tematu pracy)
3) rozdziały zawierające zasadniczy tekst pracy
4) zakończenie (należy wskazać syntetyczne wnioski wynikające z pracy oraz ewentualnie zasygnalizować możliwości przyszłościowych rozwiązań)
5) wykaz cytowanej literatury, aktów prawnych.
6) oświadczenie słuchacza o samodzielnym napisaniu przedstawionej pracy.

IV. Wymogi edytorskie
Maszynopis pracy powinien spełniać następujące wymagania:
1) format arkusza papieru A4
2) czcionka Times New Roman, wielkość czcionki podstawowej 12 pkt.
3) odstęp między wierszami 1,5 wiersza
4) marginesy: górny, dolny, lewy, prawy: 2,5 cm, na oprawę 1 cm
5) stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
6) stosować akapity
7) wszystkie strony pracy są ponumerowane (pierwszą stroną jest strona tytułowa pracy końcowej)
8) tytuły rozdziałów powinny być napisane wersalikami pogrubioną czcionką o rozmiarze 14 pkt., tytuły podrozdziałów powinny być napisane pogrubioną czcionką 12 pkt., poniżej każdego tytułu należy zostawić przestrzeń o szerokości 12 pkt., nie należy stawiać kropek na końcu tytułów, rozdziałów i podrozdziałów
9) rysunki - numeracja rysunków może być ciągła. Pierwszy rysunek w rozdziale 1 powinien mieć numer 1.1. (Rys. 1.1.), drugi rysunek w rozdziale 1 numer 1.2. (Rys. 1.2.) itd. Tytuły umieszcza się pod rysunkiem. Tytuły nie powinny kończyć się kropką i powinny mieć rozmiar mniejszy o 1 lub 2 pkt. niż tekst rozdziału. Rysunki powinny być wyśrodkowane na stronie. Należy zachowywać pewien odstęp między rysunkiem, podpisem rysunku a tekstem rozdziału. W tekście należy wstawić odwołania do rysunków, np. „Na rys. 3.3 przedstawiono...”.
10. tabele - zasady numeracji tabel są takie same jak rysunków. Natomiast tytuł tabeli umieszcza się nad tabelą. Należy pamiętać o tym, żeby w całej pracy tabele miały podobny wygląd (rodzaj czcionki, ewentualne pogrubienia w nagłówku itp.). 11) cytowanie – powołania na cytowaną literaturę mają mieć formę odsyłaczy do spisu literatury (w formie nawiasów kwadratowych [ ]).

V. Złożenie pracy końcowej
Pracę końcową zatwierdzoną przez Promotora należy złożyć w sekretariacie jednostki realizującej zajęcia na studiach w terminie 7 dni przed egzaminem końcowym. Komplet dokumentów obejmuje:
1) dwa egzemplarze pracy końcowej: zbindowane, drukowane dwustronnie (jeden egzemplarz dla promotora drugi do celów archiwizacji)
2) dwie płyty CD/DVD (praca w formie elektronicznej, edytowalnej, załączone do tylnej okładki egzemplarza papierowego pracy, opisana imieniem i nazwiskiem oraz nazwą kierunków studiów podyplomowych)