Efekty kształcenia

Efekty określone zostały w Uchwale Nr 58/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Elektroenergetyka prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki


Osoba posiadająca kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Wiedza
EE_W01ma wiedzę z zakresu elektrotechniki, niezbędną do doboru prostych układów elektrycznych, analizy obwodów elektrycznych i podstawowych pomiarów wielkości elektrycznych
EE_W02ma wiedzę o energetyce konwencjonalnej, systemie elektroenergetycznym, rozpływach prądów, stratach mocy i zwarciach w sieciach elektroenergetycznych
EE_W03ma uporządkowaną wiedzę z zakresu budowy i działania aparatów i urządzeń elektrycznych, zakresów zastosowań i doboru zabezpieczeń, a także pomiarów w instalacjach elektrycznych
EE_W04posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia pomiarów i badań eksploatacyjnych urządzeń elektrycznych, rozpoznawania zagrożeń pochodzących od tych urządzeń i stosowania ochrony przeciwporażeniowej
EE_W05ma wiedzę o rodzajach energii odnawialnej i jej przetwarzaniu, współpracy rozproszonych źródeł energii elektrycznej z siecią elektroenergetyczną
EE_W06ma wiedzę o wytwarzaniu energii elektrycznej, jej przesyłaniu i racjonalnym gospodarowaniu oraz technice zabezpieczeniowej
EE_W07ma podstawową wiedzę w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, jakości energii oraz oddziaływania instalacji i urządzeń na środowisko
EE_W08zna struktury systemów sterowania i nadzoru w elektroenergetyce oraz technologie transmisji danych
Umiejętności
EE_U01potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi monitorowanie, pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących instalacje i sieci elektroenergetyczne
EE_U02potrafi zaprojektować proste instalacje elektroenergetyczne, dobrać odpowiednie urządzenia z uwzględnieniem zadanych kryteriów technicznych i ekonomicznych
EE_U03potrafi zidentyfikować przyczyny i skutki stanów zakłóceniowych w układach elektroenergetycznych
EE_U04potrafi dokonać analizy i przeprowadzić podstawowe pomiary parametrów energii elektrycznej i zakłóceń elektromagnetycznych
EE_U05posiada umiejętność właściwej interpretacji i zastosowania w praktyce przepisów prawnych dotyczących projektowania i eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych oraz organizacji bezpiecznej pracy w elektroenergetyce.
Kompetencje społeczne
EE_ K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy branżowej
EE_ K02ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie wpływ infrastruktury elektroenergetycznej na środowisko naturalne, zdrowie i bezpieczeństwo człowieka
EE_ K03potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, kreatywnie podchodzić do nowych rozwiązań technicznych w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych oraz technologii stosowanych w elektroenergetyce konwencjonalnej oraz OZE
EE_ K04rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o nowych technologiach i rozwiązaniach w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej, z uwzględnieniem aspektów ekologicznych