Zasady rekrutacji

Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia - inżynierskich.

Harmonogram rekrutacji:
Rekrutacja 2020 !!!
rekrutacja prowadzona od września do 16 października 2020r.
planowane uruchamienie studiów od 24 października 2020r.


DECYZJĄ WŁADZ UCZELNI I WYDZIAŁU REKRUTACJA I URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W SEMESTRZE JESIENNYM 2020 jest ODWOŁANE
planujemy ponownie rekrutować w lutym 2021 - o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna

Miejsce i opis składanych dokumentów:
Dokumenty rekrutacyjne wraz z wnioskiem o przyjęcie na studia podyplomowe kandydat składa w sekretariacie Katedry Elektroenergetyki, ul. Nadbystrzycka 38a, pok. E208. (zaleca się dostarczenie dokumentów pocztą)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów wraz z opłatą czesnego. Dokumenty obejmują:
- kwestionariusz osobowy [do pobrania];
- oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych w ramach rekrutacji [zgoda RODO];
- poświadczona kopia dyplomu/odpisu potwierdzająca ukończenie studiów wyższych, orginał do wglądu;
- xero dowodu osobistego, orginał do wglądu;
- podanie zawierające informacje o motywacji podjęcia studiów
- dwa zdjęcia.


Słuchacza powinna charakteryzować wiedza i umiejętności z zakresu fizyki, chemii i matematyki studiów kierunków technicznych oraz podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki i metrologii elektrycznej. Kandydat powinien posiadać umiejętności obsługi komputera oraz pisania i posługiwania się edytorami tekstu.
Kandydat na studia podyplomowe powinien legitymować się dyplomem ukończonych studiów kierunku technicznego, pokrewnego z elektrotechniką, automatyką, energetyką, inżynierią odnawialnych źródeł energii.

Przewidywana liczba uczestników – 15 studentów.

CENA 2200zł/semestr od jednego uczestnika.
Informacje o koncie bankowym na które uczestnicy wpłacają czesne - podane zostaną w sekretariatach katedr.